• banner1
  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
responsive slider jquery by WOWSlider.com v5.6
News & Events Review
Smt.Lalitha.v.Murthy.Birthday Memorial concert 10.12.17

Carrying the lineage

Maharajapuram Ramachandran performed for Nadabrahma Sangeeta Sabha on the 10 th of December. He was accompanied by C.N.Chandrashekhar on violin, H.S.Sudheendra on mrdangam and G.S.Ramanujam on ghatam.

Ramachandran has a strong, bold voice, which initially took some time to settle down. As the concert was in memory of late Lalita Murthy, wife of senior art patron k.V.Murthy, Ramachandran had chosen three compositions of Savitramma, mother of Lalita Murthy, in addition to compositions of Mysore Vasudevachar and some compositions popularized by his father Santanam. He began the concert with ‘Sharanu Sharanu Vinayaka tava paadake maNive Vinayaka’ by Savitramma in Hamsadhwani with a warm-up neraval and swaras at ‘Vidya daayine mangala mooruti’. ‘Tyagaraja’s ‘Brochevarevare’ in Sriranjani was a good choice of contrast. Aarabhi ragalapana was good though short with many sangatis of Santanam and the composition of Swati Tirunal ‘Narasimha mamava Bhagavan’ in Khanda Chapu was a surprise. In Bhairavi, the sub main chosen for his 3 hour concert, Ramachandran touched the quintessential phrases of the raga and the Kannada composition of Savitramma ‘Raghuvara Rama BArai SuguNAbhirAma’ was presented well with right articulation.

Purvi Kalyani, which occupied the centre-stage was enjoyable with well-carved phrases. Vasudevachar’s ‘Marachitive nannu maravakura’ was an apt choice and it suited the raga and the mood. Sudheendra and Ramanujam showed great restraint with subtle strokes. Their sharp exchanges during the tani received appreciation from the audience.

The post-tani part of the concert was raring with songs of Santanam fame. Purandara dasa devaranamas  Ragamalika ‘Ksheerabdhi kannike Shree mahalakshmi’ and ‘Govinda ninna namave chenda’ in Janasammodini and ‘Bho Shambho Shiva Shambho svayambho’ in Revati enchanted the audience.

Violinist Chandrashekhar shined through the concert with his mature approach.

The concert was a tribute to Savitramma, who has composed many devaranamas and kritis in Kannada. Her compositions are also popularized by senior musician of the city Sukanya Prabhakar.

                                                                                                                                Dr Padmavathi Narasimhan. 

Sri RangaRajan Iyengar Birthday rememberance concert 9.12.17

¨sÁªÀ¥ÀÆtð UÁAiÀÄ£À

 

    PÀ¯ÉAiÀÄ J®è ¥ÀæPÁgÀUÀ½UÀÆ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀ ²æà £ÁzÀ§æºÀä ¸ÀAVÃvÀ ¸À¨sÉAiÀÄÄ EzÉà ±À¤ªÁgÀ(9-12-2017)vÀ£Àß ªÁ¸ÀÄzÉêÁZÁAiÀÄð ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ²æà gÀAUÀgÁd£ï CAiÀÄAUÁgÀgÀ ºÀÄlÄÖºÀ§âzÀ ¸À«£É£À¦UÁV MAzÀÄ »AzÀĸÁۤà UÁAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹vÀÄÛ. «zÀĶ ±ÁgÀzÁ ¨sÀmï PÀnÖUÉAiÀĪÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆlÖ PÀ¯Á«zÀgÀÄ. vÀAzÉ ºÉÆ£ÁߪÀgÀzÀ ¸ÀħæªÀÄtå ¨sÀmï PÀnÖUÉ CªÀgÀ°è ¸ÀAVÃvÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß DgÀA¨sÀ ªÀiÁr, ²æà µÀqÀPÀëgÀ UÀªÁ¬Ä, zsÁgÀªÁqÀzÀ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥ÀÄgÁtÂPÀ ªÀÄoÀ, ¥ÀA|¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ºÉUÀqÉ, ¥ÀA|EAzÀÆzsÀgÀ ¤gÉÆÃr ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ UÀÄgÀÄUÀ¼À°è CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀĪÀ ±ÁgÀzÁ CªÀgÀÀzÀÄ ¸ÀzÀÈqsÀªÁzÀ DPÀµÀðPÀ PÀAoÀ. CzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ zÀÄr¹PÉƼÀÀÄzÀÄ.

    CAzÀÄ CªÀjUÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå »gÉêÀÄoï CªÀgÀÄ ºÁgÉÆääAiÀÄA ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñï zsÀ£ÀÆßgÀgÀÄ vÀ§¯Á ¸Áxï ¤Ãr ¸ÀºÀPÀj¹zÀgÀÄ. ²æà gÁUÀ¢AzÀ vÀªÀÄä UÁAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀ ±ÁgÀzÁ CªÀgÀÄ vÀĸÀÄ D¯Á¥ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ‘¸ÁAeï ¨sÀ¬Äà CdªÀÇ£À £À» DAiÉÄ’ JA§ ¸Á°UÉ «®A©vï£À°è fêÀ vÀÄA§ÄvÁÛ gÁUÀªÀ£ÀÄß CgÀ½¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ¸Á»vÀåzÉƼÀV£À ¨sÁªÀPÉÌà MvÀÄÛ PÉÆqÀÄvÁÛ MAzÉÆAzÀÄ ªÀÄd®£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÁÛ PÉüÀÄUÀjUÀÆ CzÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV gÀªÁ¤¹zÀgÀÄ. PÀȵÀÚ£À §gÀ«UÁV vÀ¦¸ÀĪÀ ¥ÉæëÄPÁ¼À £ÉÆêÀÅ, ¤gÁ±ÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ zÀ¤AiÀÄ°è ¸ÀàµÀÖªÁV UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ. ‘UÀÄt UÀÄt ¤ºÁgÉ UÀÄtPÉÆà ¸ÁgÉ’ JA§ ¸Á®Ä zsÀÈvï£À°è wêÀævÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ¸ÀgïUÀªÀiï ªÀÄvÀÄÛ CPÁgÀUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÀ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆnÖvÀÄ.

    ªÀÄÄAzÉ ¨sÀÆ¥ï gÁUÀªÀÅ ªÀÄzsÀå®AiÀÄ gÀÆ¥ÀPÀ vÁ¯ï£À°è ‘¸ÀÄgÀ £À» vÀgÀ£ï ªÀÄÆgÀ£À PÉÆ eÁ£ÀgÉÃ’ JA§ §A¢üµï£À  ¸Á°¤AzÀ DgÀA¨sÀªÁV gÁUÀzÀ «¸ÁÛgÀzÉÆqÀ£É ‘UÀgÀ¸À£À PÉÆ D¬Ä zÁégÀ vÀĪÀiÁíj’ JA§ ¸Á°£À°è wêÀævÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqɬÄvÀÄ. ¥ÀArvï ¢£ÀPÀgÀ PÁ¬ÄÌtÂAiÀĪÀgÀ gÀZÀ£ÉAiÀiÁzÀ ‘£À» ªÀiÁ£É £À» ªÀiÁ£É’AiÀÄÄ CzÀgÀ ¨sÁªÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ GvÁìºÀzÀ ®AiÀÄzÀ°è C©üªÀåPÀÛUÉÆArvÀÄ. ¸Á»vÀåzÉƼÀUÀt ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CzÀPÉÌ fêÀ vÀÄA§§®è PÀ¯É ²æêÀÄw ±ÁgÀzÁ CªÀjUÉ ¹¢Þ¹zÉ. CzÀPÉÌ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ zsÀé¤AiÀÄ Kj½vÀªÀ£ÀÆß ¸ÉÃj¹zÀ°è CzÀÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ DPÀµÀðPÀªÁ¢ÃvÀÄ. vÁgÀ¸ÁܬÄAiÀÄ°è vÀªÀÄä zsÀé¤AiÀÄ UÁvÀæªÀ£ÀÄß »VθÀ¢gÀĪÀÅzÀÆ CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀ§®èzÀÄ.

    CªÀgÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀ zÉøï gÁUÀzÀ §A¢üµï ‘¸ÀT WÀ£À UÀgÀdvÀ Cw WÉÆÃgÀ’ ¸ÀºÀ CªÀgÀ UÁAiÀÄQAiÀÄ°è CzÀÄãvÀªÁV fêÀAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀƸÀÄwÛvÀÄÛ. zsÀÈvï£À°è ‘WÀ£À UÀUÀ£À WÀ£À ¨sÀĪÀ£À QãÉÆÃ’ JA§ ¸Á®Æ ¸ÉÃj MmÁÖgÉ PÉüÀÄUÀjUÉ UÀfð¸ÀĪÀ ªÉÆÃqÀUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ ±ÁgÀzÁ CªÀgÀÄ.

G½zÀ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß zÉêÀgÀ£ÁªÀÄUÀ½UÁV «ÄøÀ°j¸À¯ÁVvÀÄÛ. ‘¸À®ºÉÆà ªÉAPÀlgÀªÀÄt’,  ‘K£ÉAzÀÄ PÉÆAqÁr ¸ÀÄÛw¸À¯ÉÆà zÉêÀ’, ‘ªÉÃtÄ£ÁzÀ ¦æAiÀÄ UÉÆÃ¥Á®’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¨sÀªÁ¤ zÀAiÀiÁ¤’UÀ¼ÉÆqÀ£É vÀªÀÄä UÁAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥À£ÀßUÉƽ¹zÀgÀÄ «zÀĶ ±ÁgÀzÁ ¨sÀmï PÀnÖUÉAiÀĪÀgÀÄ. ºÁgÉÆääAiÀÄA£À°è vÀªÀÄä ªÀÄÈzÀĪÁzÀ «ÄrvÀ¢AzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå CªÀgÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ ¸Áxï ¤ÃrzÀgÀÄ. gÀªÉÄñï zsÀ£ÀÆßgÀgÀÄ UÁAiÀÄ£ÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ vÀ§¯Á ¸ÁxÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. ¸ÀºÀUÁAiÀÄ£ÀzÀ°è PÀĪÀiÁj ¸ÀĤÃvÁ »gÉêÀÄoï CªÀgÀÄ «ÄAazÀgÀÄ.

 

qÁ. gÀªÀiÁ « ¨ÉtÆÚgï

D.Ramabai Memorial concert on 5.11.17

On 5.11.17 sunday was the vocal concert by Dr.Vidyabhushana.It was an endowment programme by Dr.Jagannath Shenoy through D.Ramabai Trust. In the Beginning Sri Jayaram Patil spoke about the Trust and a cheque was presented for the yomen service done by  Bhakti Bharati Pratishtana of Vidya Bhushana. As on expected lines he thoroughly enthralled the audience with an array of Devotional songs through his rich voice & a Bhavapoorna rendering.He started with Lambodharam Avalambe of Vasudvacharya in Kamboji & Tyagarajas Shiva Shiva Enaradha with a very unique Alapana in Kamavardhini for the Puritans. He was ably supported on Vilolin By H.K.Narasimha Murthy,H.L.Sivasankar Swamy on Mridanga & M.R.Manjunath on Ghata.

Smt.Rukmini Ammal & Sri Ramaswamy Iyengar Memorial concert on 4.11.17

A classical treat

 

Sri Nadabrahma Sangeetha  Sabha had organized a fine classical vocal concert in memory of Smt Rukmini Ammaml and Sri Ramaswamy Iyengar on the 4th of November at the premises of Sri Vasudevacharya Bhavana. A young vocalist from Madhurai, Vidwan Sivaganesan , accompanied by Achutha Rao(Violin), Nikshit Puttur(Mridanga)and Raghunandan Vyasa Rao

 (Ghata)gave an impeccable concert. Groomed by Vidwan Madurai R Kannan and C.R.Vaidyanathan, Sivaganeshan has imbibed perfect classicism . He has been performing for the past nine years apart from the numerous accolades he has received. It is his rich voice dipped in raga bhava  that seldom loses its energy, the  main attraction of his singing. Each item he chose bore the stamp of his sincere and dedicated approach and rich imagination.

            After the opening Ragamalika Varna of Patnam Subramanya Iyer ‘Valachi vacchi’, Sivaganeshan presented ‘Sri Jalandharamaashrayaamyaham’  a composition of  Maharaja Sri Jayachamarajendra Wodeyar in Gambhira Naata  with a frill of crisp chitte swara.  Raga Natakapriya was elaborated with intricate gamakas and alluring movements. He displayed good breath control in both lower and higher octaves. Mysuru Vasudevacharya’s ‘Idi samayamu brovarada’ emphasized the richness of the composition with expansive improvisation. A cascade of kalpana swaras followed at ‘Parama purusha vasudeva’. ‘Aanandanatana prakasham’ by Muthuswami Dixitar(Kedara)paved way to an elaborate exposition raga Vasantha. Sivaganeshan gave a comprehensive treatment to the raga with sharp and crisp birka filled alapana. Achyutha Rao’s bowing was also crisp and bright and held the attention of the listeners. Tyagaraja’s ‘Etla dorikithivo’ was superb with elaborate swara kalpana.

            After a quick rendition of ‘Aparadhamula’(Darbar), he arrived at the main item of the day, a Raga-Tana-Pallavi in Hemavathi. Yet again it was an energetic rendering . Pallavi ‘Ninne nammithi neeve gathi neerajadala nayana Rama Sri Rama SeetaRama’ was set to Tisra triputa taala in chowka kale. Technically superb with Anandabhairavi, Varali and Brindavanasaranga in the swaras pleased the rasikas. Young Nikshit and Raghunandan gave good support all through the concert on Mridanga and Ghata.  A Pasuram of Kulasekhara Alwar in Hamsanandi was followed by a Devaranama of Purandara ‘Tirupathi Venkataramana’. A fine Tillana of T.N.Seshagopalan in Hamirkalyani brought the curtains down.

Dr. Rama V Bennur

12345678910...
2015 © Nadabrahma Sangeetha Sabha
Visitor's Count HTML Counter
Mobile Responsive(Compatible) Website
Web Designed & Maintained by veriton