• banner1
  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
responsive slider jquery by WOWSlider.com v5.6
News & Events Review
M.H.RajaRao Memorial concert on 28.4.19

Dr.S.V.Sahana a confidently grooming Veena artist gave a concert at the Sabha for an Endowment concert in Memory of Late M.H.RajaRao sponsored by Friends & Family.Sahana has an excellent fingering to get the best tonal quality with a sound musicology. Shew started her concert with PallaviGopala Iyer's Kalyani Varna Vanajaksha Ninne.Proceeding from there she took a rare Kriti of Tyagaraja Sarasiruha nayane in Raga Amrita Varshini which got the appreciation from Audience. Again she revelled on impressive Kapi & kriti Meevalla Guna Dosha of Tyagaraja.Raga Dharmavati was expanded to the right scale & Vasudevacharya's Bhajana seya Rada was very neatly presented.Akhilandeswari of Dixitar in Raga Dwijavanti with it's true Vilamba Kala Majesty took the Rasika's to trance.Muttaiah Bhagavatar's Sharavana Bhava in Pashupati priya was a prelude to the Main item of the day in Kamboji with vast expansion and presenting O Rangasayee of Tyagaraja was aclass by itself.She concluded her concert with a Tillana by T.V.Gopalakrishna in kadana Kutuhala.

She was very well supported by Veteran Anoor Ananthakrishna Sharma on Mridanga ad Sunad Anoor on Khanjira.She provedd that ahe is surely an artist in the top rung.


Nadakishora concert on 27.4.19

Treading The Traditional Path

Vocalist Kartik Narayanan from Chennai gave a vocal recital at Nadabrahma Sangeeta Sabha on 27th April . He was accompanied on the violin by Mysore Sumanth, on the mrdangam by Sai Shiv Lakshmikeshav  and on the ghatam by Vikram Bharadwaj.

Kartik is a disciple of well-known musician Rajakumar Bharati. While he has adapted the style from his Guru, his hard work shows in his rendition. He has earned the title ‘Nadakishora’ in the Nadakishorotsava’ held by Sri Nadabrahma Sangeeta Sabha, Mysore seven years ago. As per the tradition Sabha organises a concert by one of the Nadakishora awardees every April.

Kartik could connect with the listeners right from the opening varna ‘Evvari bodhana’  in Abhogi . ‘Gajamukhana Archisi’ in Hamsadhwani was a good choice, which also brought crisp swaras. ‘Mamava Sada Janani’ by Swati Tirunal in Kanada and ‘Ra Ra MAinti’ in Asaveri by Tyagaraja is a composition which should be handled with delicacy, bringing out the raga bhava in the composition. Kartik did justice to the composition. 

Bilahari was a lucid elaboration. The alapana and the kriti rendition stood out for classical purity. Choosing ‘shree Chamundeshwari Palaya maam’ by Mysuru Vasudevacharya, kartik gave full vent to his innate creativity in the neraval at “Raaka Nishachara Sannibha vadane’ and innovative swaras.

Sumanth was good and faithfully followed the main artiste. Sai Shiv Lakshmi Keshav and Vikram reveled in their dexterous display.

Kartik ventured to sing a short pallavi in the post-tani part. It was ayati pallavi- the first going in the decending order and the latter half In the ascending order. The lyrics were–‘Chandra Shekhara Gunanidhe Shekhara Gunanidhe Saananda Sacchidaananda’, set to four kales. After the elaboration which included the neraval, swaras and the anuloma-viloma in three speeds, Kartik created swaras in ragamalika in Suruti, Chandrajyoti and Kannada. The concert concluded with T.V.Gopala Krishnan’s tillana in Kadanakutoohala,  which was delightful.

Dr Padmavathi Narasimhan

smt.Indiradevi Prafullachandra memorial concert on 10-03-2019

¥ÀgÀ²ªÀ£À PÀÄjvÁzÀ ²ªÀ¥ÀgÀ PÀÈwUÀ¼À UÁAiÀÄ£À

£ÁzÀ§æºÀä ¸ÀAVÃvÀ ¸À¨sÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 10-03-2019 gÀAzÀÄ ªÁt ¸Àwñï gÀªÀgÀ UÁAiÀÄ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß K¥Àðr¹vÀÄÛ. EªÀjUÉ ¥ÀPÀ̪ÁzÀåzÀ°è C¤gÀÄzÀÞ ¨sÁgÀzÁéeï gÀªÀgÀ ¦nîÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ©.gÀ«±ÀAPÀgï gÀªÀgÀ ªÀÄÈzÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀvï P˲Pï gÀªÀgÀ WÀlªÁzÀ£À ¸ÀºÀPÁgÀ«vÀÄÛ.

ªÁtÂAiÀĪÀgÀzÀÄ ±ÉæõÀ× ¸ÀAVÃvÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ. vÀAzÉ §¼Áîj ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ°è M§âgÁzÀ §¼Áîj ªÉAPÀmÉñÁZÁgï gÀªÀgÀÄ. aPÀÌ¥Àà ±ÉõÀóVj DZÁgï gÀªÀjAzÀ ¥ÁoÀ. ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ PÀAoÀzÀ ªÁtÂAiÀĪÀgÀzÀÄ ¨sÁªÀ¥ÀÆtð UÁAiÀÄ£À. ¸Á»vÀåPÉÌ MvÀÄÛ PÉÆlÄÖ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ©r¹ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¸ÀĪÀ EªÀgÀ UÁAiÀÄ£À ±ÉÊ° PÉüÀÄUÀgÀ ªÀÄ£À ªÀÄÄlÄÖvÀÛzÉ. EwÛÃZÉUÀµÉÖà ²ªÀgÁwæ DzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ²ªÀ¥ÀgÀ PÀÈwUÀ¼À UÁAiÀÄ£ÀzÀ ¨ÉÃrPÉ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ CA¢£À ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¸ÀÄÛwUÀ¼ÀÄ ²ªÀ£À PÀÄjvÁVAiÉÄà EzÀݪÀÅ.

¥Á¥À£Á±À£ÀA ²ªÀ£ï gÀªÀgÀ ªÀÄ®AiÀĪÀiÁgÀÄvÀ gÁUÀzÀ ªÉÆúÀPÀ PÀÈw ‘PÀ¥ÀðPÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ’ F±ÀégÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉÆúÀgÀªÁV awæ¹vÀÄ. zÉêÀUÁAzsÁjAiÀÄ°è ¢ÃQëvÀgÀ «¼ÀA§ D¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ‘±Á°ªÁ»¤Ã±ÀégÀA ¨sÀeÉúÀA’ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß D PÀÈwUÉ vÀPÀÌAvÉ ¤zsÁ£À UÀwAiÀÄ°è UÁAiÀÄQ ZÉÆPÀ̪ÁV ºÁrzÀgÀÄ.

±ÉõÀVj DZÁgÀgÀÄ C£ÉÃPÀ ±ÉæõÀ× PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀbÉÃjUÀ¼À°è EªÀgÀ MAzÁzÀgÀÆ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ºÁqÀĪÀ ªÁrPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁtÂAiÀĪÀgÀÆ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÆ gÀÆrü¹PÉÆArzÁÝgÉ. CAzÀÄ CªÀgÀ ZÀAzÀæPËA¸ï gÁUÀzÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ PÀÈw ‘ZÀAzÀæºÀA¸À’ ªÀ£ÀÄß ªÁtÂAiÀĪÀgÀÄ aPÀÌ ZÉÆPÀ̪ÁzÀ gÁUÁ¯Á¥ÀuÉ, ºÁUÀÆ PÀÈwAiÀÄ ªÀÄzsÀåªÀÄPÁ® ¸Á»vÀåPÉÌ ©gÀĹ£À PÀ®à£Á¸ÀégÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ C®APÀj¹zÀgÀÄ. C¤gÀÄzÀÞ£ÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀ ºÁqÀÄUÁjPÉAiÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄ£Éßà C£ÀĸÀj¹ £ÀÄr¹zÀ gÁUÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛw UÁAiÀÄPÀgÀ ºÁUÀÆ ±ÉÆæÃvÀÈUÀ¼À ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqɬÄvÀÄ. ªÀÄÄRå ¥Àæ¸ÀÄÛwAiÀÄ ªÀÄÄAZÉ ‘vÀ£ÀÄ PÀgÀUÀzÀªÀgÀ°è ¥ÀĵÀàªÀ£ÉƯÉèAiÀÄAiÀiÁå ¤Ã£ÀÄ’ CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀÄ ªÀZÀ£À, ¥Àæ¹zÀÞ ‘£ÀÄrzÀgÉ ªÀÄÄwÛ£À ºÁgÀzÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ’ ªÀZÀ£À ºÁUÀÆ ‘ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå ¨sÁUÀªÀvÀgÀ ‘PÀzÀ£ÀPÀÄvÀƺÀ® gÁUÀzÀ ‘Vj¦æAiÀÄA UÀAUÁzsÀgÀA’ PÀÈwUÀ¼ÀÄ gÀ¨sÀ¸ÀªÁV ªÀÄÆr §AzÀªÀÅ. 

CA¢£À PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄRå DPÀµÀðuÉ ªÁZÀ¸Ààw. ªÁZÀ¸Ààw gÁUÀªÀ£ÀÄß J¼ÉJ¼ÉAiÀiÁV ©r¹ ºÀAvÀºÀAvÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁªÀ¥ÀÆtðªÁV UÁAiÀÄQ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ CµÉÖà ¸ÉÆUÀ¸ÁV C¤gÀÄzÀÞ gÀªÀgÀÆ ¸ÀºÀ £ÀÄr¹zÀgÀÄ. ¸Áéw wgÀÄ£Á¼ÀgÀ ¥ÁªÀðwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ PÀÈw ‘¥Á» dUÀdÓ£À¤Ã ¸ÀAvÀvÀA’ D¢vÁ¼ÀzÀ «¼ÀA§ £ÀqÉAiÀÄ PÀÈw ZÀgÀtzÀ ‘±ÁåªÀÄ® eÁvÀA ªÁgÀAiÀÄ’ JA§°è £ÉgÀªÀ¯ï ºÁUÀÆ gÀAf¸ÀĪÀ ¸ÀégÀUÀ¼ÉƼÀ¢UÉ ªÉÆúÀPÀªÁVvÀÄÛ. gÀ«±ÀAPÀgï gÀªÀgÀ ªÀÄÈzÀAUÀªÀÇ ±ÀgÀvï gÀªÀgÀ WÀlªÁzÀ£ÀzÀ vÀ¤AiÀÄÆ ¸ÀºÀ PÉüÀÄUÀjUÉ RĶ vÀAzÀÄPÉÆnÖvÀÄ.

 ‘K«Ä ¸ÀAvÀÄgÁ’ d£À¥ÀzÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ vÉ®ÄUÀÄ vÀvÀé¥ÀzÀ. EzÀgÀ ¸Á»vÀå §ºÀ¼À ¸ÀÄAzÀgÀ. ‘²ªÀ£ÉÃ, ¤£ÀUÉ ºÁ°¤AzÀ C©ü±ÉÃPÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÁ¸É. DzÀgÉ PÀgÀÄ PÉZÀÑ°UÉ ¨Á¬Ä ºÁQ JAd®Ä ªÀiÁr©nÖzÉAiÀįÁè, vÀÄA§ ºÀƪÀÅUÀ½AzÀ Cað¸ÀĪÁ¸É, DzÀgÉ ºÀÆzÀÄA©UÀ¼ÀÄ ºÀÆUÀ¼À ªÀÄPÀgÀAzÀªÀ£ÀÄß »Ãj JAd®Ä ªÀiÁr©nÖªÉAiÀįÁè, .. K£ÀÄ ªÀiÁqÀ°?..’ »ÃUÉ EzÀgÀ ¸Á»vÀå ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ. PÀbÉÃjAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è §¸ÀªÀtÚ £ÀªÀgÀ ‘vÀAzÉ ¤Ã£ÀÄ vÁ¬Ä ¤Ã£ÀÄ’ , ªÁ¢ügÁdgÀ ‘zsÀªÀ¼ÀUÀAUÉAiÀÄ ªÀĺÁ°AUÀªÀ vÉÆÃgÀAiÀiÁå’, ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀ ‘PÀWÀzsÀ ¨SàªÀÄ¢zÉ PÀªÀÄ®£Á¨sÀ£ÀzÀÄ’, ¤Ã¯Á§jAiÀÄ ‘ªÀiÁzsÀªÀ ªÀiÁªÀĪÀ zÉêÀ PÀȵÁÚ’ gÀZÀ£ÉUÀ¼À ¥Àæ¸ÀÄÛwUÀ¼ÀÄ EA¥ÁVzÀݪÀÅ. ²ªÀ£À£ÀÄß PÀÄjvÀ ªÀÄAUÀ¼ÀzÉÆA¢UÉ PÀbÉÃIÄE ¸ÀA¥À£ÀßUÉÆArvÀÄ.

                               qÁ. ¥ÀzÁäªÀw £ÀgÀ¹AºÀ£ï.

 

B.M.Subbanna Memorial concert 9.3.19

On 9.3.19 Saturday Vid H.S.Prashanth Gave the Endowment programme in memory of B.M.Subbanna,sponsore by Bellur Foundation.Prashanth was accompanied by Stalwarts like,Charulatha Ramanujam on Violin,Jayachandra Rao on Mridanga and G.S.Ramanujan on Ghata..Coming from the KVN school,lived upto the expectation of presenting neatly without hurrying up and music with Bhava as a main aspect. Started with very Traditional Bhairavi Varna,Viriboni,which settles the audience and the artistes. Then he presented a very short slower Ne pogadakunte of Tyagaraja in Shubhapantuvarali where the Raga catches the mood of the audience.Then he shortly developed Aarabhi to sing Tyagaraja's Nada Suda Rasambilanu.The development of Mukhari was good and presentation of Entani Ne Varnintu of Tyagaraja was refreshing. Dixitar's Ananda Nata Prakasha in Kedara 7 Chinta Dirchira of poochi in Saurashtra Typically reminded M.D.Ramanathan.Blooming of Kamboji,Neraval & Kalpana Swaras had profundity in Tyagaraja's EvariMata which was the main item of the evening.Post main were Hari Hara ninnanu Mecchisabahude insindhu Bhairavi,Behag's Kandu Dhanyanade were full of devotion.Concluded with Niri Nirigama in Poorvi. It was concert which touched the hearts of listners.12345678910...
2015 © Nadabrahma Sangeetha Sabha
Visitor's Count HTML Counter
Mobile Responsive(Compatible) Website
Web Designed & Maintained by veriton